Bedhahe Lokapala

dasamukaWus kasembadan ing sedya Prabu dasamuka anggone mangungkih aji linuwih saka Resi Subali. Sang Yaksendra wus winejang Aji Pancasona wreksakaning bumi. Putusing pamejang Prabu Rahwana andarbeni kasekten kalis ing pati. Sanadyan tumekaning pati sedina kaping sewu paribasane, kalamun angga isih sinangga bantala sayekti bisa waluya maneh. Kang mangkono sansaya harda watak angkara murkane Sang prabu Rahwana, sasat jagad nedya kinelun dadiya darbeke. Akeh nagara kang bedhah ginepuk dening Prabu Rahwana lang manungkul dadi jajahane Ngalengkadiraja.

Puluhan nagara wus teluk ginepuk dadi gedibale Prabu Rahwana, parandene durung marem ing driya. Sansaya makantar-kantar ubaling angkara murka, sumongahin watak mberung hambeg digung, nedya mbedah Suralaya kahyangane Bathara Endra.

Duk risajuga Sri Rahwanaraja wus marsita marang Rekyana Patih Prahastha, kinen angondhangi wadya kuswa kang awujud raseksa bacingah. Para dipatining wil wus samya sawega ing gati, saha bala wus sandika sawega ing karya siyaga ing yuda nedya nggecak Suralaya. Ing alun-alun Ngalengka wus tinon mbalabar sumahab kang wadya danawa, samya mamerake kaluwihane sowang-sowang. Ana kang asesumping dhapuran pring, ana sawaneh kang akekalung ula dumung, agegelang ula welang, asabuk ula luwuk, abebinggel ula dhiwel, klat bau ula buhu. Ana sawaneh raseksa kang gawe pangeram-eram ngumbulake watu sak gredhu, kethap-kethap mumbul ing awang-awang tibane tinampan sirah sumyur dadi sewalang-walang.

Sri Dasamuka wus pratistha munggwing rata kancana byur mutiara. Mubyar murub ratana Sang Yaksendra, rebut sorot kalawan kumelaping makutha bramarkata, temah surem prabaning surya ing antariksa. wiyose sang prabu Rahwana lamun cinandra yayah Bathara Kala nedya nglebur bumi.

Cinarita sanggyaning wadya raseksa kang lagya sawega kari ngenteni tengara budhaling wadya. Nanging kasaru gedering njaba. Cingak kang samya mulat marang praptane caraka yaksa saka praja Lokapala. sang yaksa caraka aran Detya Kala Gohmuka, sowan ing ngarsane Sri Dasamuka labet dinuta marang gustine, ang Prabu Danaraja, kinen maturake ponang nawala. Nawala wus tinampa dening Prabu Dasamuka. Binuka tinupiksa, lir mangkana ungeling tulis.

“Dhuh yayi Prabu Dasamuka arinipun kakang, nawala iki pinangkane saka pun kakang ing lokapala, kinarya lantaran praptanipun kakang aneng ngersane siadhi. Dhuh Yayi Prabu kang sun tresnani, marenana anggonira ngumbar watak angkara murka, nangsaya saisining bawana. Welasa marang bawana saisine kang kekes miris kambah dening panggasahira. Lestariyaanggonira mukti wibawa nyakrawati ambaudhendha. Kawibawanira becik sira anggon sarana angayomi sasama, pun kakang miyarsa miwah memayu hayuning bawana. Dhuh Yayi, pun kakang miyarsa warta kalamun siadhi nedya nglurug marang Kaendran, karsa mangrurah kahyangan Sang Hyang Endra. Becik wurunga sadyanira kang mangkono iku, wediya marang siku dhendhaning dewa. Ngelingana Yayi, kalamun siadhi atmajane Raja Pandhita, sarta emuta kalamun sira kadange pun kakang Narendra Lokapala kang kocap narendra pandhita. Den becik asiha marang saliring tumitah, reksanen kayuwaning jagad raya. Ayo Yayi sunkanthi bebarengan memayu hayuningrat, supaya ing tembe kalamun wus kundur marang jaman pamurut tetep cinawisan swarga mulya dening Jawata.”

Purwa madya wasana pamaosing kintaka wauta Prabu Rahwana. Duka yayah sinipi, jaja bang mawinga-winga kumedut padoning lathi, netra andhik ngondar andir bang hangairah, mbaranang wadanane lir kembang wura wuri sinabet merang segedheng mesthi bel mijil dahanane. Sansaya mencit dukaning Sang Yaksaprabu, gya ngunus pedhang ligan nyaketi marang dununging yaksa caraka, katutuh paraning bendu, sinabet pedhang gulune tigas babar pisan . Pegating jangga muncrat kang ludira, gembung ilang musna sirah mumbul ing antariksa sarwi nilar suwara lir wuwusing sesumbar.

“Heh Prabu Rahwana ratu gelahing bumi. Eling den eling marang piwalesku ing besuk. Titenana kalamun mbesuk ana dutaning narendra utusan adil, duta kang awujud rewanda kusika seta, kang anjalari pura miwah raja brananira ludhes kales kobar ing dahana, iya titi mangsa iku tumibaning piwalesku.”

Sawuse nilar sesumbar, sirahe Gohmuka mesat ing gegana tumuju Praja Lokapala. Ngungun sagunging wadya raseksa, krungu pangancame sesumbar sirahing yaksa Gohmuka. Nanging Prabu Rahwana sansaya harda dukane, wurung anggone nedya nglurug marang marang kaendran, malik sedya bakal mbedhah Lokapala. Gya dhawuh marang Patih Prahastha, wadya kang wus miranti kinen ngirit marang Nagri Lokapala.

Para senopatining yaksa wus miranti sarta ngirit wadya pepangkone sowang-sowang. Prawiraning yaksa aran Detya Drumeksa. wujude anggegirisi, angirit wadya kang anggegilani. Ingkang aneng ngarsa wadya buta kang wujud sirah tanpa gembung cacah pitungewu, pating galundhung pating pencelat, kumreyap rambute, molor-molor mripate, melet-melet ilate, banget agawe giris.

Sinambung buta awujud gembung tanpa sirahcacah sangangewu, gumriyeng maju bareng sarwi angundha-andha sawarnaning sanjata, nedya nglebur bumi Lokapala. Sinuwul yaksa Supawarsa, nitih rata tinarik sardula wolu, pating glereng swarane. Wadya pepangkone Detya Supawarsa wujud buta arai macan cacah sepuluh ewu, sinambung barisan buta bajang sapirang-pirang kumrangsang bareng anrajang.

Katon uga senopati Detya Kampana, nitih gajah katon gagah sumongah kaduk angangah-angah. Ginarebeg wadya raseksa warna abang, kang samsya anitih liman. Sinambungan wetune senopati yaksa Prajangga kang anitih rata tinarik singa barong cacah sepuluh, angirit wadya raseksa warna ireng geseng, katon ndhendheng hanggembuleng pindha petenging mega.

Prabu dasamuka wus miranti yuda nitih rata mas murup, pinathik mutyara tinaretes sotya sumotya kairing para wadya raseksa tanpa wilangan. Warna-warna gegamane, warna-warna titihane, warna-warna panganggone miwah warna-warna solah trajange. surak gumuruh lir gunung sewu rubuh, linuting bayu bajra sru manempuh, genjot bumi prakempita yayah wus katon leburing Nagri Lokapala kebanjiran bathang raseksa.

Gantya winursita ing mangke, nora kaya kang dumunung ing Pura Nagari Lokapala. Sang Prabu Danapati yan Danaraja kapreng miyos mancaniti, kaadhep Rekyana Patih Banendra, sinambung pasebane senapati apaes yaksa aran detya Wisnungkara miwah Detya Gurmuka. Sinambungan pasebane para mantri bopati nayakaning praja kang warna detya lan manungsa tinon mbalabar pindha robing samodra. Wigatining pasewakan, sri Aji Danapati lawas angenteni pisowane Detya Gohmuka kang alaku duta marang praja Ngalengka, kinen atur nawala marang Sri Dasamuka.

Durung tutug denya imbal wacana, kasaru gegering pasewakan. Pating jenggirat panyawanging sagung sewaka, nalika ing pasewakan agung ana grimis getih sinusul gumlundhunging sirah yaksa Gohmuka aneng ngarasne Sri Danaraja. Sirahing Gohmuka kang wus ngemasi katon menthelang mripate tumengga tutuke, lamun isih bisa ngucap sayekti nedya atur tiwasing laku marang gustine. Nggrahita Prabu Danaraja kalamun dutanira sinangsaya lan pinarjaya dening ingkang rayi. Durung antuk wewengan pakarti kang bakal linakonan, kasaru pisowane senopati Citrarata lan Citracapa munjuk atur padaning gusti.

“Dhuh sinuwun atur wuninga, manawi Nagari Lokapala katempuh parangmuka saking Ngalengka. Rayi paduka angirit wadya bacingah maewu-ewu cacahipun. Namung Raden Kumbokarna miwah Raden Gunawan ingkang mboten katingal.”

Ngungun jroning tyas wauta Prabu Danapati, nalika mireng ature Harya Citrarata. sapandurat Sang Prabu emut marang wecane Bathara Naradda duk nalika samana, kalamun nagara Lokapala bakal binedhah dening kadange pribadi awit Prabu Danapati kasiku dene wus wani nglurug marang praja Ngalengka duk ing wuni, amarga runtik kalawan ingkang rama Resi Wisrawa duk lelakon alap-alapan Dewi Sukesi. Dadya mupus jroning galih wong Lokapala, risaksana aris ngandika.

“Heh Patih Banendra, mara enggal karigna wadya bala Lokapala papagna panempuhe wadya ngalengka. Nadyan panjenenganingsun uga tan kari, nedya miyosi yuda.”

Mundur rekyana Patih Banendra neteg tengara budhaling baris, kendhang ngumandhang, gong beri tambur tinitir munya gumuruh, umyeg sanggayaning wadya kuswa wus katon amiranti sikep paraboting prang. Manggalaning yuda raseksa Detya Gurmuka lan Detya Wisnungkara wus angirit wadya bala raseksa, kinarya cucuking baris. Sinambungan wadya bala manungsa kang tinindihan Harya Citrarata lan Harya Citracapa. Patih Banendra nitih turangga tinon asri, sarwi ngiwa langkap nggendhong jemparing, ginarebeg wadya kang samya wahana turangga. Sri Danaraja nitih rata kadewatan sarwi amiranti kapraboning jurit, lamun cinandra yayah Bathara Endra nedya munah wadya aura memalaning bawana. Gumuruh angebaki langit suraking wadya, carup kalawan panjeriting dwirada pangeriking kuda, kongsi akarya gograg bumi prakempita gugur anggraning arga, gora gumita kagiri-giri.

Sineksen ulating Sang Hyang Pratanggapati kang linut prabawa panas anguntar-untar yayah angobar jagad gumelar, samana cucuking wadya Lokapala wus tempuk klawan pamukane wadya Ngalengka. Tantang tinantang, sumbar sinumbar kapiyarsa maciya-ciya, wekasan campuh genti kapupuh tan cinatur ing ukara, wus akeh prajurit Ngalengka lan Lokapala kang dadi bantening perang. Kapupuh gada, kasabet bedhama, kaperang candrasa, kataman warastra, temah ing panyudan banjir ludira sarah kuwanda. sansaya suwe sansaya katon kalamun wadya Lokapala kasor prabawa katitih ing yuda. senopatining manungsa Harya Citrarata gugur ing rana kapupuh gadane Detya Drumeksa, Harya citrapala tiwas dening Yaksa Supawarsa. Ngamuk punggung apepulih yaksa lokapala detya Gurmuka lan Wisnungkara. Wekasane Detya Gurmuka gugur dening prawira yaksa Kampama. sejatine Yaksa Wisnungkara iku titisane Sang Hyang Wisnu, angone nedya ngupaya panitisan kang sejatine Bathara Wisnu manuksma marang Detya Wisnungkara kinarya pancataning panitis. Sawusnya Detya isnungkara gugur ing perang, Bathara Wisnu oncat laju manitis marang Sri Harjuna Sasrabahu ing Maespati.

Wus akeh senopatining Lokapala kang tumekaning tiwas, wadya cucah akeh rebah kasulayah, sawatara pangamuke wadya raseksa Ngalengka sansaya nggegirisi. Duka Patih Banendra, nawung krida nglepasi warastra lir udan mangsa kasanga mijil lan langkap mrawasa wadya Ngalengka engga akeh kang nemahi tiwas. Kroda Prabu Dasamuka, mapag kridane Patih Banendra. Patih Lokapala kang hambeg sura paksa sudira sinawat candrasa dening Prabu Rahwana sirna marga layu padha sakala.

Prabu Danaraja kang mangsah yuda nitih rata kadewatan, bramantya mulat marang rusaking bala lan guguring patih pangarsa. Angsahe Prabu Lokapala pinapag dening Sri Rahwanaraja, kekalih narendra padha dene putra Resi Wisrawa samya riwut rebut jaya ingayuda. Wiwit lancaran jemparing nganti adu jaya kawijayan ngunggar kasudebyan, katon lamun kakrone padha dene sugih kaluwihan. Prabu Rahwana ngetokake guna kemayan wujud geni sakprabata gedhene, Sri Danaraja metokake panulak wujud udan deres nyirep udaling dahana. Prabu Dasamuka mijilake barisan taksaka, Prabu Danapati nulak kanthi nyipta barisan garudha. Prabu Rahwana musthi jemparing peparinge Hyang Guru, den lepasake marang Sri Danaraja nanging sisip, amung rata titihane Sang Prabu kang lebur luluh dadi lebu. Duka Prabu Lokapala, menthang langkap nglepasi jemparing kadewatan, mrawasa anggone Prabu Rahwana pedhot padha sanalika, gumebruk tiba ing bantala tumekaning lena. Eling-eling Sang Yaksendra kasinungan Ai Pancasona, gembung kang pegat bisa tuntum maneh. Prabu Rahwana bali urip galak umangah yuda. Nganti wola-wali dasamuka tumekaning pati, nanging ora tulus patine labet kasinungan Aji Pancasona peparinge Resi Subali inguni. Nalika Prabu Danaraja wus banget sayah srirane, Prabu Rahwana musthi gada, remuk padha sanalika, muncrat sumamburat kang ludira. sarirane kang Sri Danapati tumiba ing bantala cinandhak dening Prabu Rahwana, denundha-undha nedya kabanting ing watu gilang. Waspada Patih Prahastha, trangginas nyandhet lekase Sang Yaksaraja kang mahambeg degsura. Patih Prahastha nyungkemi sukuning gusti sarwi matur angrerepa.

“Dhuh-dhuh sesembahan kula angger Sang Buminata Ngalengka. Sampun kaladuk degsura dumateng kadang paduka gusti kula Sri Danaraja dhuh angger, ajriho dumateng sikudhendhaning dewa. Raka paduka ingkang nandhang kanin prayogi paringana usada, sasampunipun waluya mugi tulusa anggen paduka kekadangan kaliyan ing raka ngger.”

Rada lilih dukane Prabu Rahwana, sarirane ingkang raka Lokapala tan sida kabanting, amung sineleh aneng bantala. Kasaru praptane Begawan Patma ya Bathara Patma, pandhita kang wus nyarira dewa, kaprenah ingkang eyang tumprap Prabu Danaraja lan Dasamuka.

“Kulup wayhingsun Rahwanaraja, aywa hambeg degsura tanpa rasa, uwisana anggonira ayuda sarta aja kabacut anggonira nandukake bendu marang rakanta Sri Danaraja. rehne jeneng sira nora bis ajumbuh urip bebarengan kalawan kadangira Danaraja, mula ing samangko rakanta nedya den pundhut dening Pukulun Bathara Endra pinangka ganeping dewa, dene nagara Lokapala saisine miwah sajajahane dadiya darbekira kinarya pratandhaning jayeng yuda.”

Purna ngendikane Resi Patma, Prabu Dasamuka gumuyu latah-latah awit kalegan ing driya dene ngukup laladan Lokapala. Prabu Danaraja kinanthi mumbul ing ngawiyat dening ingkang Begawan Patma, sowan ngarsane Bathara Endra, Prabu Danaraja jinunjung dadi dewa awewisik Bathara Daniswara ngrenggani kahyangan Girikawedhar, sarta kinen rumeksa Sekar Dewa Retna.

(Penjebar Semangat)

Iklan

3 Komentar (+add yours?)

 1. Darmanto
  Apr 28, 2009 @ 09:36:35

  nuwun sewu

  Meniko kang dados lestarine budaya
  awit kedah uri-uri budayane dhewe
  Kedha biso`o budaya Indonesia di import
  datheng monco nagari…

  Balas

  • soero
   Apr 29, 2009 @ 10:16:42

   matursembah nuwun ugi sampun kersa pinarak wonten mriki
   yen dipun anggit sinten malih ingkang badhe nguri-uri budaya kita piyambak?sakniki katah taruna muda ingkang sampun ilang oboripun ing babagan budaya Jawa.

   dapur kaleresan
   menawi panjenengan mireng utawi maos warta ingkang taksih gress :
   “Mbah Hadi (Pimpinan Museum Radya Pustaka) mlebet LP, amargi malsu reco, saperlu dipun sade ingkang asli…”
   “Ing Museum Radya Pustaka Solo kecalan pustaka kuna cacah 42”
   lha edan tenaann……
   salah setungalpun Kuran Kajaweaken….
   edaaannnnn……
   edaaaaaaaaaannnnn…….

   Balas

 2. maswino
  Des 22, 2009 @ 08:22:16

  Wah… Mak nyus… Nyuwun pirsa, punapa kagungan gending iringan beksan Nawung Sekar ? Sokur2 ingkang MP3… Maturnuwun…

  Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: