Prabu Belgeduwel Beh

petruk_ratu_

Jejuluke Prabu Belgeduwel Beh, ya Narpati Thong Thong Sot, ya peparab Adipati Thok Kethitok Jenggelng. Lah ya wong dhagelan dadi ratu, ya mbanyol ning sekti mandra guna. Sang prabu sejatine sawijining wulucumbu Madukara ingkang kebeneran lagi winongwong jawata, dadi saciptane ketekan. Jalaran deweke kanggonan jimat “Jamus Kalimasada”, jimat Kraton Ngindraprasta ya pusakane nagara Ngamarta. Denen nganti digawa si Petruk kuwi sedyan mung kanggo nganteb tekade para bendara momongane . Jalaran sawise direbut saka tanganing mungsuh bendarane banjur lali kwajibane.

Narendra ing Himahimantaka, Pabu Bumiloka kepengin ngelar jajahan ora mung ing tanah sabrang. Sanadyan para ratu ing tanah Jawa : Wiratha, Pancala, Ngamarta, Mandura Dwarawati nedya diblengket dadi sijikaro praja Himahimantaka. Prabu Bumiloka duwe kadang putri kekasih Dewi Mustakaweni, kekarone padha sining kasekten kang tangguh, bisa mancala putra mancala putrimaning ajur ajer. Sedyan arep ngelar jajahan Prabu Bumiloka disengkuyung ingkang rayi Dewi Mustakaweni. Pujangganing kraton Himahimantaka Resi Kala Ndaru atur pamrayoga, bisane sang prabu klakon pangajabe yen bisa kagungan Jimat Kalimasada, pusakane Prabu Yudhisthira. Yen ora tangeh bisane klakon. Dewi Mustakaweni nyaguhi nuli salin busana. Dumadakan wujude datan gesah sak mreki lawan satria Pringgondani Raden Harya Gathutkaca. Kanthi mangkono ingkang raka pitaya yen Dewi Mustakaweni bakal bisa oleh gawe.

Temenan, nalika semana Para Pandhawa lagi bedhami arsa mbangun astana Gandamadana kang anandalem praja mung Dewi Drupadi dikancani Dewi Srikandi, ora antara suwe ana tamu Raden Gathutkaca tiron matur yen diutus mondhongi Jamus Kalimasada awit pambanguning candhi pendhak-pendhak ambrol, kedah tinengan pusakaning praja, ngono ature Raden Gathutkaca tiron. dewi srikandhi lagi nyang pungkuran nedya leladi unjukan, nanging pusaka Jamus Kalimasada wis kaparingake marang kang mimba warna, tanpa pamit nggeblas bali. Bareng Dewi rikandhi didhawuhi kedadeyan mau, ora sranta kebat nututi kang menba warna. Durung nganti adoh ketututan, bareng ditakoni wangsulan ora jumbuh karo kanyatane, ing atase Raden Gathutkaca kok ora tepung marang Wara Srikandhi, mula banjur dadi pancakara. Wara Srikandhi nuli rada kaseser nuli ngasta jemparing, ketaman pusaka putri Pancala ingkang memba warna badhar sejatine wujud Dewi Mustakaweni, nuli mabur, Dewi Srikandhi ora bisa ngambah dirgantara nututi laku dharat.

Bareng lakune tekan sapinggire alas ketemu satriya bagus kadherekake panakawan catur Semar, Gareng, Petruk lan Bagong. Bareng takon tinakon, jebul ang Bagus Bambang Priyambada arsa ngabekti sudarma satriya ing Madukara Raden Harjuna. Wara Srikandhi banjur blaka yen garwane Raden Harjuna, malah panakawan uga anekseni. Mung dina iki Pandhawa lagi nandhang ribet, pusakane Jamus Kalimasada digawa maling. Krungu kaya ngono tanpa pamitBambang Priyambada nututi duratmaka.

Dewi Srikandhi ngendika marang Kyai Semar. “Kakang Semar, coba waspadakna olehe ladak lirih lan cukaat trengginas ora beda lan ramane.”

Wangsulane Semar, “Lah enggih ngoten. Nanging kula mboten tega, ayo thole paha ditututi.”

Ora suwe Dewi Mustakaweni wis ketututan Bambang Priyambada, dadi regejegan trus tandhing kasekten, padha sektine padha pintere malih rupa. Genti kalindhih, suwe-suwe Bambang Priyambada ngongasake kasektene. Dewi Mustakaweni kajemparing kabeh busanane kontal saka anggane, nglimpruk tanpa daya sambat kapok lan manut. Pusaka Jmus Kalimasada dipundhut diparingake Petruk. Dene Bambang Priyambada nulungi Dewi Mustakaweni dadi putri boyongan.

Tan kocapa bareng Jamus Kalimasada wis neng tangan, Petruk nuli ngadh saka papan mau sarwi ngunandika, “Eh hiya, ndara Priyambada kuwi apa-apane ora ngewes kaya ndara Janaka ya baguse, ya cukat trengginase lan sektine wis pas. Mung ya kuwi olehe gampang kaytutan, yen weruh prawan ayu tur isih prawan, padha karo aku weruh ketan. Mengko yen aku namatke ndara atiku malah ora karu-karuan, jimat Kalimasada wis neng tangan, yo minggat yo, golek kamukten”. Muni mangkono karo musthi Jamus Kalimasada nyuwun mabur, nuli mak pur mabur.

Bareng tekan ngawiyat banjur nyawang mengisor karo muni. “Biyuh-biyuh endahe, gunung lan kaline, sawah lan tegale, tandurane ndemenake, kanca tani mendah senenge, negara mendahne makmure. Neng nduwur iki jan huenak tenan. Mulane akeh kang edan, direwangi adu prigel lan kapinteran yen perlu jotosan, bot-bote rebut kalungguhan lan jabatan. Weeh iki lagi usume wong edan, jare yen ora ngedan ra keduman ki apa ya tenan, yo melu dadi wong edan yo.”

Ora sangaja Petruk mudhun ing alun-alun negara Sonyawibawa. nuli takon panggedhening Prajurit “Mas iki negara ngendi, aku larapna neng ngarsane ratu gustimu.”

Diwangsuli, “He pak dhuwur, iki negara Sonyawibawa. Kowe ora kena sowan yen ora katimbalan.”

Petruk meksa, “Wee babo, entuk mlebu ra entuk ya mlebu, budi sembadani, bangga rampungi, ngamuk dak kembari. Yen ora percaya ayo krubuten sak maratuwamu aku ra wedi, lee.” Pancakara ora bisa diselaki, Petruk dikroyok prajurit onyawibawa. Nanging ora menang karo Petruk kang lagya winongwong dening bathara, temahan Ratu sapunggawane teluk. Dhampar keprabon dipasrahake lan nuli kawisuda pisan. Dene jejuluke, Prabu Belgeduwel Beh, Narpati Thong Thong Sot lan Adipati Thok Kethithok Jenggleng. Krungu jeneng ratu anyar wong sanegara Sonyawibawa padha kepingkel-pingkel. Esuke ing pisowanan agung Sang Prabu ngendika “Kawuningana Sang Prabu ing Sonyawibawa dalasan paranindya mantri lan bupati, aku ora nedya njajah. Emben en rampung perluku melehake para bendaraku, pangwasa dak serahke bali. Saiki ayo dak jak nglurug menyang tanah Jawa.”

Kabeh mangkat brungkat kimpul. Kang sapisan njujug negara Ngastina, Prabu Suyudana sak Kurawane teluk. ara Pandhawa kang dipandhegani dening Sri Kresna mapagake Prabu Belgeduwel uga kalah. Nuli Gareng lan Baging diutus maju.

Gareng lan Bagong wis ngerti Prabu Welgeduwel digapyuk wong loro lan diithik-ithik, badhar dadi Petruk. Jamus Kalimasada banjur konjuk Sri Puntadewa, swasana bali tentrem kerta tata lan raharja.

(Penjebar Semangat)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: