Prabu Jarasandha

jarasandhaPrabu Jarasandha sawijining ratu apengawak prabata apaes diyu. Negarane Magada utawa Mangada, dene kutha rajane aran Giribajra. Sang prabu ndarbeni kasekten ngluwihi sesamaning ratu, mula akeh raja telukan kang manungkul sarana aris. Ewadene uga ana kang ginebang ing paprangan, mulane banjur thukul kang hambeg adigang adigung adiguna.

Kacarita, Negara Magada iku uga sawijining nagara kang gedhe dhasar loh jinawi kineringan sesamaning ratu liyan praja. Ingkang angrenggani jejuluk Prabu Wredatrata. Sang nata bagus rupane tur becik pambegane. Jembar bebudebe lir samodra, wicaksana gedhe panguwasane prasasat Bathara Indra sarta suguh bandha bandhu kaya Bathara Kuwera. Sang nata kagungan garwa prameswari loro kang ayu-ayu rupane.

Nanging manut buku silsilah wayang purwa yasane S Padmosukoco ora disebutake sapa asmane putri loro kuwi mau. Mung dicaritakake yen putri loro mau mujudake putri kembar saka nagara Kasi. Nganti sawatara taun Sang Prabu durung andarbeni putra, mangka sang Prabu dalah garwa prameswari sakembaran kuwi isih mudha tumaruna.

Kawuwusa, ana sawenehing Pandhita kang kaloka gentur tapane kekasih Resi Cindhakosika atmajene Resi Kaksiwat kang isih dharahe Resi Gotama. Sang resi iku misuwur luhur Budine mentas mudhar anggone tapa brata, banjur lelana njajah praja. Bareng teka negara Magada banjur leren ana sangisore wit pelem kang lagi uwoh mbiyeyet.

Bareng Prabu wredhatatra medanget pawarta yan Resi Cindhakosika lerem ing wewengkon Magada, Sang Prabu enggal-enggak tedhak sowan ana ngarsane Sang Resi kadhereake garwa sakeloron. satekane ing paleremane Sang Rasi banjur nyembah sarta tumuli misungsungake peni-peni raja peni marang Resi. Krana sukaning wardaya Sang Resi banjur matur, “dhuh sinuwun tetungguling para narendra, wonten wigatos menapa dene jengandika kepareng rawuh wonten ing palereman kula?”

ature Prabu Wredhatatra, ” dhuh Sang Wiku abudi rahayu, anggen kula marak wanten ngarsa paduka menika mergi sampun watawis dangu anggen kula jejodhohan teka dereng wonten titikanipun bedhe asesuta. Pramila mugi wonten kepareng paduka paring sarana supados garwa kula menika saged apeputra.”

Bareng midhanget pangandikane Sang Prabu, Sang Resi banjur mapan semedi nutup babahan hawa sanga. Katarima panyuwune, katitik ana pelem kang lagi gumanda rasa (nyadhan) tiba ing pangkone Sang Resi, nuli kacaosake marang sang Prabu sarwi matur, “Sinuwun kawuningana, pelem menika minangka sarana kasembadaning sedya garwa paduka badhe saged asesuta. Mila prayogi tumunten kundur, sarawuh paduka wonten praja pelem menika mugi kapalih sarta kaparingna dhateng garwa kekalih.”

Lejar penggalihing sang Prabu. Panjenengan banjur nyuwun pamit. Sapraptane ing pura, pelem banjur kasigar dadi loro lan kaparingake marang garwane. Marga dhahar pelem nyandhan kang wis dimantrani sang resi, ora antara suwe banjur anggarbini.

Tekan titi wancine garwa prameswari sekarone mbabarake jabang bayi tinulungan dhukun bayi kang wis khondhang. Mung eloke, jabang bayi mau salah kedaden. Sirahe separo, irung uga tutuke uga separo, tangan lan sikile mung siji, malah palandhungane uga mung separo. Nguningani kahanan mau prameswari loro padha kantaka. Dening si dhukun, bayi mau banjur diwungkus sawungkus endhang nuli binuwang ing sanjabaning baluwarti.

Kacarita, ing Negara Manggada ana sawenehe raseksi kang aran Jara. Dheweke kulina mangan gecok mentah. Mambu gandane jabang bayi Jara banjur nggoleki nedya kamangsa. Supaya gampang panggawane, dening Jara wungkusane didadekne siji banjur mujud bayi utuh. Tangise banter kaya gludhug, awake atos kaya wesi, cahyane mencorong. saking gumune Jara banjur njenger.

Krungu tangise jabang bayi nggegirisi mau Prabu Wrehatatra lan garwa sakarone miyos saka baluwarti kadereake dhukhun bayi. raseksi Jara bareng weruh rawuhe sang prameswari loro kang payudarane mentheng-mentheng kebak banyu susu duwe pangira yen jabang bayi mau mesthi bakal ditampani lamu kacaosake. Ing sarehne jabang bayi mau dumadi saka sigaran bayi kang dilairake prameswari sakeloron banjur kaparingan tenger Jarasandha.

(Penjebar Semangat)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: