Serat Cemporet (Perangan 1 – 2)

(Perangan I)

Cariyos nagari Purwacarita minangka tepa tuladha

Serat Cemporet anggitanipun RNg Ranggawarsita saking dhawuh dalem Sinuhun Pakubuwana IX. Wonten ing dhudhahan buku punika, ingkang kangge landhesan inggih punika buku Serat Cemporet weton Balai Pustaka taun 1987.

Alih aksara lan jarwan dening Sudibjo Z Hadisutjipto. Ing buku punika Serat Cemporet mujudaken asil alih aksara ing aksara Latin, dene basanipun basa Indonesia tuwin basa Jawi.

Serat asil karyanipun “pujangga Jawi pungkasan” punika nate dados pirembagan mirunggan dening swargi Prof Dr RNg Purbacaraka. Ing buku anggitanipun, Kepustakaan Jawa, Purbacaraka ngandharaken bilih serat punika inggil sanget tata basanipun. Cariyos ingkang dipunbabar narik kawigaten lan saget damel ngungunipun ingkang maos.

Lagi

Iklan

Penanggalan Jawa

Petung  pranatan taun Jawa

Mula mulanira, petungan taun kanggu wong Jawa nganti tumapaking taun Saka 1554 utawa 1633 M nggunakake petungan Syamsiyah, yaiku petungan mangsa panangggalan kang migunakake pathokan lakuning bumi ngubengi srengenge.

Ngancik taun anyar Saka 1555, dening panjenengan Sinuwun Sultan Agung petungan petungan pranatan pananggalan kaowahi migunakake pranatan Komariyah, yaiku adhedhasar mangsa lakuning rembulan ngubengi bumi.

Kelakone petungan pananggalan Jawa mau kawiwitan ing jaman Sinuwun Sultan Agung ngasta pusaraning praja (1613-1645) katemtokake minangka wiwitan pananggalan Jawa ing taun Saka 1555 minangka tahun sepisanan kawiwitan taun Alip. Dene sasine kawiwitan sasi Sura.

Lagi

Sujiwo Tejo MP3

Pada Sebuah Ranjang

Sujiwo Tejo – Anyam Anyaman Nyaman II.mp3
Sujiwo Tejo – Gorong Gorong.mp3
6.Sujiwo Tejo – Oh Rama Oh Sinta.mp3
Vicky Sianipar Sujiwo Tejo – gambang Suling(1).mp3
Sujiwo Tejo – Tanah Makam Cintaku.mp3
Sujiwo_Tejo_-_Pada_Sebuah_Ranjang.mp3
Sujiwo Tedjo – Dewa Dewi.MP3

Sujiwo Tejo MP3

Pada Suatu Ketika

Sujiwo Tejo – Pada Suatu Ketika – Blak-Blakan.mp3
Sujiwo Tejo – Pada Suatu Ketika – Demokrasi.mp3
Sujiwo Tejo – Pada Suatu Ketika – Doa Di Kerja.mp3
Sujiwo Tejo – Pada Suatu Ketika – Goro-Goro.mp3
Sujiwo Tejo – Pada Suatu Ketika – Nadian.mp3
Sujiwo Tejo – Pada Suatu Ketika – Pada Suatu Ketika.mp3
Sujiwo Tejo – Pada Suatu Ketika – The Sound Of Orang Asyik.mp3
Sujiwo Tejo – Pada Suatu Ketika – Zaman Edan.mp3

Semar Mantu MP3 (Ki Anom Suroto)

semar1Negara Dwarawati katekan sawijining  putri kang sulistya ing warna. Duryudana nedya nuwun  kalian prabu Baladewa nglamar Putri Temon kanggo putrane aran  Lesmana Mandrakumala, nanging ing wektu kang bebarengan Petruk  minangka utusan Semar uga  atur lamaran putrane Semar kang aran Senet.

Putri Temon nyuwun uba rampe Suralaya kaya wektu kramane Arjuna lan  Subadra, uninga pra utusan bali nedya ing panggone dewe-dewe. Semar senajan kere merga pitulungan para Pandawa bisa minangkani panjaluke putri Temon wekasane  Senet, anak Semar, kasembadan sedya nglamar putri Temon.

Nalika pesta krama akeh alangan saka Prabu Tejakusuma sing sakbenere  Bilung, adine Togog, sapa sabenere Senet lan Temon, mangga dipun midangetaken,kairing Paguyuban Karawitan “PARI” pesinden Nyi Tugini lan Nyi Sri Suparmi.

Lampahan Semar Mantu dening dalang Ki Anom Suroto, saged dipun unduh ing ngandap mriki :

Semar_Mantu_01.mp3
Semar_Mantu_02.mp3
Semar_Mantu_03.mp3
Semar_Mantu_04.mp3
Semar_Mantu_05.mp3
Semar_Mantu_06.mp3
Semar_Mantu_07.mp3

ingkang kaping 8 nembe dipun unggah…..

Campur Sari Gunung Kidul MP3

Jenenge wae campur sari yo mesti campuran saka musik tradisional karo modern, ning mesti nyampleng yen dimirengke…….

Wis pokoke jos gandos ngendikane mbah lanang….

Yen gak percaya iso diunduh ing kene, terus diputer….

Nyenengkeeehhh……. Apa maneh suarane Manthous……. Saka Campur Sari Gunung Kidul…….

Gawe kemringet….

Bisa goyang megal-megol…….

Taktung… jreng…jreng….

Taktung… tak… tak.. tung…. jreng…..

01 – Nyidam Sari.mp3
02 – Gugur Gunung.mp3
02 – Gunung Kidul Handayani.mp3
03 – Bengawan Sore.mp3
03 – Jenggleng George.mp3
06 – Rukun Agawe Santoso.mp3
08 – Jineman Uler Kambang.mp3
09 – Kutut Manggung Rukun Agawe Santoso.mp3

Sekar Mulat Sarira sinawung ing Pocung

1. Pra sedulur

dimen sira nora getun

na ing jaman mangkya

marang panggayuh utami

tumprap gesang ana alam bebrayan

 

2. Lamun dalu

saben arsa mapan turu

wektu kang prayoga

mulat mring laku kang uwis

dina mau apa kang wus dipun karya

  Lagi

Previous Older Entries